Magnus Alexandersson

Gävlegatan 10 b

Stockolm

 

46(0)731 83 91 71

info@spgallery.se

Opening hours: wed-thurs-fri 12-17, sat 12-16

or according to specific agreement

 

 

Fields of orientation

 

 

 

Compass Olja på duk 180 x 180 cm

Välkommen på vernissage torsdagen 22 februari kl 17-20

 

Vi betraktar, föreställer och befinner oss i olika rum. Den kroppsliga erfarenheten bär med sig sina minnen av de platser vi besökt, samtidigt som nya emotionella och kognitiva fältmarker vecklas ut i vårt inre. Utifrån vår position orienterar vi oss inom dessa rum och gränser.

 

Magnus Alexanderssons måleri visualiserar dessa

platser; än mer åt det abstrakta seendet i hans nu fjärde separatutställning på galleriet. Utifrån två skilda arbetsmetoder och blickpunkter har han arbetat med färg som fält, vilket titeln Fields of orientation anspelar på. Utställningen presenterar tio nya verk, i serierna Compass och Geography.

 

Compass består av fyra oljemålningar där Alexanderssons distinkta metod att genom målade diagonaler skapa ett illusoriskt djup som på samma gång leder blicken in i och ut från duken. Geography utgörs av sex reliefer där en oerhörd mängd av träbitar, som har sågats, grunderats, målats och limmats, får blicken att falla från ovan och söka sig över det virrvarr som sprider ut sig.

 

Alexandersson liknar sin konstnärliga process vid att gå omkring i ett sökande utan direkta mål. Även om en längre tankeprocess ofta ligger bakom, är det som utvecklar sig framför honom det viktiga; skisser och ursprungliga idéer förpassas till ögonvråns periferi. I Fields of orientation lämnar Alexandersson utrymme åt just utrymmen, som antingen breder ut sig eller fylls ut. Det enda som följer med honom från start till mål, är viljan att förlora sig i den blåa färgens breda spektrum.

 

Utställningen pågår tom 24 mars 2018

Geography Oil on MDF relief 100 x 100 cm

Welcome to the opening Thursday 22 of March at 5-8 pm

 

We consider, imagine and find ourselves in different rooms. The bodily experience carries its own memories of the places we visit, while new emotional and cognitive fields unfold inside us. Based on our position, we orientate ourselves within the space and borders.

 

Magnus Alexanderson's paintings visualize these places; in his fourth exhibition at S.P.G. towards an even more abstract vision. Based on two different working methods and viewpoints, he has worked with fields as orientation as the title signifies. The exhibition presents ten new works, presented in the series Compass and Geography.

 

Compass consists of four oil paintings where Alexandersson’s distinctive method of painting diagonals, creates an illusory depth simultaneously leading the eyes in to and out from the canvas. Geography consists of six reliefs where a huge amount of wood pieces, that have been sown, grounded, painted and glued in place, make the gaze fall from above and navigate through the jumble that spreads out.

 

Alexandersson resembles his artistry with moving without apparent destinations. Although extended thought processes often make out the starting point, the movement that develops in front of him remains key; sketches and original ideas are constrained to the peripheral corners of his eyes. In Fields of orientation, Alexandersson leaves space for other spaces to either expand or get filled out. The only thing that has followed him from start to finish, is the desire to get lost in the wide spectrum of the blue color.

 

The exhibition will run until 24th of March, 2018

images © Magnus Alexandersson